Gelson's Happy Hanukkah Cake, 12-21-14Chan Day 3 Lego menorahmenorah-celebration-